• لیست کارت های عباس عسکري
  • سیاه جامگان : صنعت نفت آبادان 1395/09/12

    53 کارت زرد

  • سیاه جامگان : صباي قم 1395/06/25

    96 کارت زرد

  • استقلال خوزستان : سیاه جامگان 1395/09/04

    68 کارت زرد