• لیست کارت های وحيد محمد زاده
  • صباي قم : ذوب آهن اصفهان 1395/06/20

    66 کارت زرد

  • نفت تهران : ذوب آهن اصفهان 1395/07/29

    87 کارت زرد