• لیست کارت های محمد نژاد مهدي
  • استقلال تهران : ذوب آهن اصفهان 1395/06/30

    42 کارت زرد

  • صنعت نفت آبادان : ذوب آهن اصفهان 1395/09/05

    52 کارت زرد

  • سیاه جامگان : ذوب آهن اصفهان 1395/05/04

    87 کارت زرد