• لیست کارت های محمد نژاد مهدي
  • سیاه جامگان : ذوب آهن اصفهان 1395/05/04

    87 کارت زرد

  • استقلال تهران : ذوب آهن اصفهان 1395/06/30

    42 کارت زرد