• لیست کارت های آرمين سهرابيان
  • سپاهان اصفهان : استقلال خوزستان 1395/05/16

    69 کارت زرد

  • ماشین سازی تبریز : سپاهان اصفهان 1395/06/25

    73 کارت زرد