• لیست کارت های وحيد حمدي نژاد روانقي
  • سپاهان اصفهان : فولاد خوزستان 1395/09/04

    47 کارت زرد

  • نفت تهران : سايپـا تهران 1395/09/04

    47 کارت زرد

  • نفت تهران : سپاهان اصفهان 1395/05/11

    30 کارت زرد