• لیست کارت های موسي کوليبالي
 • سپاهان اصفهان : فولاد خوزستان 1395/09/04

  25 کارت زرد

 • نفت تهران : سايپـا تهران 1395/09/04

  25 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : پرسپولیس تهران 1395/06/31

  57 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : سیاه جامگان 1395/07/30

  81 کارت زرد