• لیست کارت های اميد خالدي
  • سايپـا تهران : پدیده خراسان 1395/05/21

    31 کارت زرد

  • استقلال تهران : سايپـا تهران 1395/07/30

    33 کارت زرد