• لیست کارت های مگنو باتيستا داسيلوا
  • گسترش فولاد : فولاد خوزستان 1395/06/31

    19 کارت زرد

  • گسترش فولاد : سپاهان اصفهان 1395/09/11

    82 کارت زرد

  • صباي قم : گسترش فولاد 1395/07/30

    70 کارت زرد