• لیست کارت های محمدهاشم بيگ زاده
  • فولاد خوزستان : صباي قم 1395/07/23

    93 کارت زرد 93 کارت زردوقرمز

  • پيکان تهران : صباي قم 1395/05/10

    42 کارت زرد

  • صباي قم : پدیده خراسان 1395/08/06

    76 کارت زرد