• لیست کارت های اکبر صادقي بديع
  • پرسپولیس تهران : نفت تهران 1395/07/24

    23 کارت زرد

  • نفت تهران : ماشین سازی تبریز 1395/06/31

    20 کارت زرد