• لیست کارت های محسن يوسفي
  • سايپـا تهران : پدیده خراسان 1395/05/21

    92 کارت قرمز

  • پدیده خراسان : سیاه جامگان 1395/05/10

    69 کارت زرد