• لیست کارت های کرار جاسم محمد
  • گسترش فولاد : تراکتورسازي تبریز 1395/08/06

    80 کارت زرد

  • تراکتورسازي تبریز : صباي قم 1395/09/05

    85 کارت زرد