• لیست کارت های فريبرز گرامي
 • پدیده خراسان : سیاه جامگان 1395/05/10

  87 کارت زرد

 • گسترش فولاد : فولاد خوزستان 1395/06/31

  47 کارت زرد

 • پدیده خراسان : صنعت نفت آبادان 1395/06/31

  47 کارت زرد

 • گسترش فولاد : پدیده خراسان 1395/07/25

  54 کارت زرد