• لیست کارت های فرشاد احمد زاده
  • سايپـا تهران : پرسپولیس تهران 1395/05/05

    43 کارت زرد

  • گسترش فولاد : پرسپولیس تهران 1395/05/16

    42 کارت زرد