• لیست کارت های غلامرضا رضايي
  • نفت تهران : سايپـا تهران 1395/09/04

    29 کارت زرد

  • سیاه جامگان : سايپـا تهران 1395/05/15

    23 کارت زرد

  • سايپـا تهران : سپاهان اصفهان 1395/08/06

    17 کارت زرد