• لیست کارت های عليرضا عزت کرامت
  • نفت تهران : ماشین سازی تبریز 1395/06/31

    46 کارت زرد

  • پرسپولیس تهران : نفت تهران 1395/07/24

    39 کارت زرد