• لیست کارت های عليرضا صفر بيرانوند
  • پرسپولیس تهران : نفت تهران 1395/07/24

    53 کارت زرد