• لیست کارت های شجاع خليل زاده
  • سپاهان اصفهان : پدیده خراسان 1395/05/05

    41 کارت زرد

  • ذوب آهن اصفهان : سپاهان اصفهان 1395/07/24

    62 کارت زرد