• لیست کارت های شجاع خليل زاده
 • سپاهان اصفهان : فولاد خوزستان 1395/09/04

  86 کارت زرد

 • نفت تهران : سايپـا تهران 1395/09/04

  86 کارت زرد

 • ذوب آهن اصفهان : سپاهان اصفهان 1395/07/24

  62 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : پدیده خراسان 1395/05/05

  41 کارت زرد