• لیست کارت های سيد محمد رضا حسيني
  • استقلال تهران : ذوب آهن اصفهان 1395/06/30

    77 کارت زرد

  • صباي قم : ذوب آهن اصفهان 1395/06/20

    93 کارت زرد

  • نفت تهران : ذوب آهن اصفهان 1395/07/29

    70 کارت زرد