• لیست کارت های موسي ترايوره
  • سیاه جامگان : صباي قم 1395/06/25

    47 کارت زرد

  • تراکتورسازي تبریز : سیاه جامگان 1395/06/30

    59 کارت زرد 84 کارت زردوقرمز