• لیست کارت های گويي هيان کيم
  • صنعت نفت آبادان : تراکتورسازي تبریز 1395/05/11

    21 کارت زرد

  • استقلال تهران : صنعت نفت آبادان 1395/05/15

    66 کارت زرد