• لیست کارت های لي وينستون ليوناردو
  • سايپـا تهران : سپاهان اصفهان 1395/08/06

    89 کارت زرد

  • نفت تهران : سپاهان اصفهان 1395/05/11

    79 کارت زرد