• لیست کارت های رسول نويدکيا
  • سپاهان اصفهان : پيکان تهران 1395/06/20

    74 کارت زرد

  • سپاهان اصفهان : پرسپولیس تهران 1395/06/31

    75 کارت زرد