• لیست کارت های علي احمدي
  • سپاهان اصفهان : فولاد خوزستان 1395/09/04

    45 کارت زرد

  • نفت تهران : سايپـا تهران 1395/09/04

    45 کارت زرد