• لیست کارت های ابولحسن جعفري
  • فولاد خوزستان : پدیده خراسان 1395/06/26

    83 کارت زرد

  • صباي قم : پدیده خراسان 1395/08/06

    48 کارت زرد