خلخال دشت اردبيل

خلخال دشت اردبيل

بازی پیش رو

آخرین بازی

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات