لیگ 97981
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 سپاهان اصفهان 0 پيکان تهران 0 1397/05/19 20:30
لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 سپاهان اصفهان 0 پيکان تهران 1 1396/08/09 16:45 نقش جهان
هفته 26 پيکان تهران 1 سپاهان اصفهان 0 1397/01/11 17:30 شهدا
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 سپاهان اصفهان 1 پيکان تهران 1 1395/06/20 17:45 ذوب آهن فولادشهر
هفته 20 پيکان تهران 3 سپاهان اصفهان 2 1395/11/14 15:00 شهدا
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 سپاهان اصفهان 2 پيکان تهران 0 1393/05/10 19:30
هفته 16 پيکان تهران 1 سپاهان اصفهان 2 1393/09/13 15:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 پيکان تهران 1 سپاهان اصفهان 0 1391/06/02
هفته 23 سپاهان اصفهان 2 پيکان تهران 0 1391/11/05
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 پيکان تهران 2 سپاهان اصفهان 4 1389/07/23
هفته 28 سپاهان اصفهان 3 پيکان تهران 2 1390/01/11
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 پيکان تهران 1 سپاهان اصفهان 4 1388/08/15
هفته 33 سپاهان اصفهان 2 پيکان تهران 1 1389/02/16
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 سپاهان اصفهان 2 پيکان تهران 4 1387/08/01
هفته 28 پيکان تهران 0 سپاهان اصفهان 1 1387/12/04
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 پيکان تهران 1 سپاهان اصفهان 2 1386/06/07
هفته 20 سپاهان اصفهان 1 پيکان تهران 1 1386/11/21
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 سپاهان اصفهان 2 پيکان تهران 1 1385/08/11
هفته 23 پيکان تهران 0 سپاهان اصفهان 4 1386/01/09
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 پيکان تهران 1 سپاهان اصفهان 2
هفته 27 سپاهان اصفهان 1 پيکان تهران 2
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 پيکان تهران 0 سپاهان اصفهان 2 1381/09/21
هفته 20 سپاهان اصفهان 4 پيکان تهران 2 1382/02/09