لیگ 97981
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 نساجی مازندران 1 پارس جنوبي جم 1 1397/05/18 20:30
لیگ 96972
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته پارس جنوبي جم 0 نساجی مازندران 0 1396/06/17 20:00
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 نساجی مازندران 1 پارس جنوبي جم 1 1395/08/23
هفته 30 پارس جنوبي جم 2 نساجی مازندران 0 1396/01/16