لیگ 97981
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال خوزستان 0 پرسپولیس تهران 0 1397/05/18 20:30 غدیر
لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 استقلال خوزستان 1 پرسپولیس تهران 3 1396/07/20 17:00 غدیر
هفته 24 پرسپولیس تهران 1 استقلال خوزستان 0 1396/12/05 18:30 آزادی
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 استقلال خوزستان 1 پرسپولیس تهران 1 1395/07/29 16:45 غدیر
هفته 24 پرسپولیس تهران 1 استقلال خوزستان 0 1395/12/19 17:30 آزادی
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 استقلال خوزستان 2 پرسپولیس تهران 1 1394/05/15 19:30 غدیر
هفته 17 پرسپولیس تهران 2 استقلال خوزستان 0 1394/10/10 16:30 آزادی
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 پرسپولیس تهران 2 استقلال خوزستان 1 1393/07/03 18:30
هفته 25 استقلال خوزستان 1 پرسپولیس تهران 1 1394/01/23 19:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 پرسپولیس تهران 0 استقلال خوزستان 0 1392/08/15 15:15
هفته 30 استقلال خوزستان 0 پرسپولیس تهران 1 1393/01/22 19:00 غدیر