لیگ 97981
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال تهران 3 تراکتورسازي تبریز 0 1397/05/19 20:30
لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال تهران 1 تراکتورسازي تبریز 0 1396/05/20 20:45 آزادی
هفته 18 تراکتورسازي تبریز 0 استقلال تهران 0 1396/10/15 14:30 یادگار امام
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 استقلال تهران 1 تراکتورسازي تبریز 2 1395/09/19 16:20 تختی
هفته 28 تراکتورسازي تبریز 1 استقلال تهران 0 1396/01/31 17:45 یادگار امام
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 تراکتورسازي تبریز 0 استقلال تهران 0 1394/09/22 15:00 یادگار امام
هفته 29 استقلال تهران 2 تراکتورسازي تبریز 3 1395/02/19 18:00 آزادی
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 تراکتورسازي تبریز 2 استقلال تهران 2 1393/08/16 16:30
هفته 29 استقلال تهران 1 تراکتورسازي تبریز 4 1394/02/20 18:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 تراکتورسازي تبریز 1 استقلال تهران 1 1392/08/17 15:15
هفته 30 استقلال تهران 1 تراکتورسازي تبریز 3 1393/01/22 19:00 آزادی
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 تراکتورسازي تبریز 2 استقلال تهران 0 1391/07/29
هفته 29 استقلال تهران 1 تراکتورسازي تبریز 0 1391/12/18
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 استقلال تهران 2 تراکتورسازي تبریز 3 1390/06/18
هفته 23 تراکتورسازي تبریز 0 استقلال تهران 2 1390/11/09
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 تراکتورسازي تبریز 1 استقلال تهران 1 1389/08/02
هفته 29 استقلال تهران 1 تراکتورسازي تبریز 2 1390/01/21
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 تراکتورسازي تبریز 1 استقلال تهران 1 1388/06/22
هفته 23 استقلال تهران 2 تراکتورسازي تبریز 2 1388/10/25