لیگ 97981
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 نفت مسجد سلیمان 0 فولاد خوزستان 0 1397/05/19 20:30
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 نفت مسجد سلیمان 2 فولاد خوزستان 1 1393/07/11 17:20
هفته 26 فولاد خوزستان 3 نفت مسجد سلیمان 2 1394/01/27 17:30