لیگ 97981
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 پدیده خراسان 1 صنعت نفت آبادان 0 1397/05/19 20:00
لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 صنعت نفت آبادان 2 پدیده خراسان 0 1396/05/20 21:00 تختی
هفته 18 پدیده خراسان 1 صنعت نفت آبادان 0 1396/10/15 14:30 ثامن الائمه
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 پدیده خراسان 3 صنعت نفت آبادان 3 1395/06/31 17:00 ثامن الائمه
هفته 22 صنعت نفت آبادان 0 پدیده خراسان 3 1395/11/29 16:00 تختی
لیگ 92933
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته صنعت نفت آبادان 0 پدیده خراسان 0 1392/12/23 15:15