لیگ 97981
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 گسترش فولاد 1 سپيدرود رشت 1 1397/05/19 18:00
لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 گسترش فولاد 1 سپيدرود رشت 0 1396/05/19 18:15 بنیان دیزل
هفته 18 سپيدرود رشت 1 گسترش فولاد 2 1396/10/15 15:00 سردار جنگل