لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 21 ملوان بندر انزلي 2 صباي قم 2 1396/11/19
هفته 4 صباي قم 1 ملوان بندر انزلي 1 1396/06/11
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 صباي قم 1 ملوان بندر انزلي 0 1394/09/22 15:15 یادگار امام
هفته 29 ملوان بندر انزلي 1 صباي قم 1 1395/02/19 18:00 تختی
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 ملوان بندر انزلي 0 صباي قم 0 1393/05/17 18:00
هفته 17 صباي قم 1 ملوان بندر انزلي 1 1393/09/19 15:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 صباي قم 1 ملوان بندر انزلي 0 1392/05/03 22:00
هفته 16 ملوان بندر انزلي 2 صباي قم 1 1392/09/08 15:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 صباي قم 1 ملوان بندر انزلي 3 1391/05/09
هفته 20 ملوان بندر انزلي 0 صباي قم 1 1391/10/15
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 صباي قم 1 ملوان بندر انزلي 0 1390/06/18
هفته 23 ملوان بندر انزلي 1 صباي قم 0 1390/11/09
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 صباي قم 1 ملوان بندر انزلي 0 1389/09/12
هفته 34 ملوان بندر انزلي 2 صباي قم 0 1390/02/30
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 صباي قم 0 ملوان بندر انزلي 1 1388/08/15
هفته 33 ملوان بندر انزلي 1 صباي قم 3 1389/02/16
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 ملوان بندر انزلي 1 صباي قم 1 1387/09/05
هفته 29 صباي قم 3 ملوان بندر انزلي 0 1387/12/09
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 ملوان بندر انزلي 1 صباي قم 1 1386/07/21
هفته 26 صباي قم 3 ملوان بندر انزلي 0 1387/01/15
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 ملوان بندر انزلي 2 صباي قم 3 1385/08/30
هفته 25 صباي قم 1 ملوان بندر انزلي 0 1386/01/23
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 صباي قم 3 ملوان بندر انزلي 2 1384/06/18
هفته 17 ملوان بندر انزلي 0 صباي قم 0 1384/10/16
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 صباي قم 2 ملوان بندر انزلي 0
هفته 30 ملوان بندر انزلي 2 صباي قم 0