لیگ 96972
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته سپيدرود رشت 1 ملوان بندر انزلي 3 1396/06/18 18:00
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 ملوان بندر انزلي 1 سپيدرود رشت 0 1395/06/05
هفته 21 سپيدرود رشت 1 ملوان بندر انزلي 1 1395/11/06