لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 29 راه آهن تهران 0 خونه به خونه مازندران 3 1397/01/09 16:00
هفته 12 خونه به خونه مازندران 1 راه آهن تهران 0 1396/08/16
لیگ 96972
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته راه آهن تهران 1 خونه به خونه مازندران 2 1396/06/18 16:45
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 25 راه آهن تهران 0 خونه به خونه مازندران 1 1395/12/02
هفته 8 خونه به خونه مازندران 6 راه آهن تهران 0 1395/07/02