لیگ 96972
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته ذوب آهن اصفهان 1 فجر سپاسي شیراز 1 1396/06/17 18:45
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 فجر سپاسي شیراز 0 ذوب آهن اصفهان 0 1392/07/11 16:00
هفته 27 ذوب آهن اصفهان 0 فجر سپاسي شیراز 1 1392/11/27 15:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 فجر سپاسي شیراز 3 ذوب آهن اصفهان 0 1391/04/29
هفته 18 ذوب آهن اصفهان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1391/10/05
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 ذوب آهن اصفهان 1 فجر سپاسي شیراز 1 1390/09/12
هفته 32 فجر سپاسي شیراز 0 ذوب آهن اصفهان 0 1391/02/08
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 فجر سپاسي شیراز 0 ذوب آهن اصفهان 2 1388/08/11
هفته 32 ذوب آهن اصفهان 2 فجر سپاسي شیراز 0 1389/02/12
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 فجر سپاسي شیراز 0 ذوب آهن اصفهان 2 1387/07/30
هفته 28 ذوب آهن اصفهان 3 فجر سپاسي شیراز 1 1387/12/04
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 ذوب آهن اصفهان 0 فجر سپاسي شیراز 0 1386/08/18
هفته 30 فجر سپاسي شیراز 1 ذوب آهن اصفهان 4 1387/02/12
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 فجر سپاسي شیراز 1 ذوب آهن اصفهان 0 1385/07/11
هفته 20 ذوب آهن اصفهان 1 فجر سپاسي شیراز 1 1385/12/04
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 فجر سپاسي شیراز 0 ذوب آهن اصفهان 0 1384/07/08
هفته 20 ذوب آهن اصفهان 1 فجر سپاسي شیراز 1 1384/11/07
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 ذوب آهن اصفهان 0 فجر سپاسي شیراز 0
هفته 27 فجر سپاسي شیراز 0 ذوب آهن اصفهان 0
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 فجر سپاسي شیراز 1 ذوب آهن اصفهان 2 1381/09/15
هفته 19 ذوب آهن اصفهان 0 فجر سپاسي شیراز 1 1382/01/25