لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 سپيدرود رشت 0 پرسپولیس تهران 1 1396/09/15 15:00 سردار جنگل
هفته 30 پرسپولیس تهران 3 سپيدرود رشت 0 1397/02/07 19:15 آزادی