لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 تراکتورسازي تبریز 1 فولاد خوزستان 1 1396/09/15 15:00 یادگار امام
هفته 30 فولاد خوزستان 0 تراکتورسازي تبریز 1 1397/02/07 17:00 غدیر
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 تراکتورسازي تبریز 2 فولاد خوزستان 2 1395/07/29 15:00 اختصاصی تراکتورسازی
هفته 24 فولاد خوزستان 0 تراکتورسازي تبریز 0 1395/12/20 16:30 غدیر
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 فولاد خوزستان 1 تراکتورسازي تبریز 2 1394/07/24 17:10 غدیر
هفته 23 تراکتورسازي تبریز 3 فولاد خوزستان 2 1394/12/20 15:30 یادگار امام
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 تراکتورسازي تبریز 2 فولاد خوزستان 1 1393/05/09 17:30
هفته 16 فولاد خوزستان 3 تراکتورسازي تبریز 2 1393/09/11 15:00
لیگ 92931
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته تراکتورسازي تبریز 1 فولاد خوزستان 0 1392/11/15 14:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 تراکتورسازي تبریز 2 فولاد خوزستان 2 1392/07/26 15:45
هفته 28 فولاد خوزستان 2 تراکتورسازي تبریز 1 1393/01/07 17:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 فولاد خوزستان 3 تراکتورسازي تبریز 2 1391/08/28
هفته 32 تراکتورسازي تبریز 1 فولاد خوزستان 1 1392/01/26
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 فولاد خوزستان 2 تراکتورسازي تبریز 1 1390/08/27
هفته 30 تراکتورسازي تبریز 2 فولاد خوزستان 0 1391/01/25
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 فولاد خوزستان 1 تراکتورسازي تبریز 1 1389/07/23
هفته 28 تراکتورسازي تبریز 1 فولاد خوزستان 1 1390/01/11
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 تراکتورسازي تبریز 1 فولاد خوزستان 0 1388/07/03
هفته 25 فولاد خوزستان 1 تراکتورسازي تبریز 1 1388/11/08