لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 ذوب آهن اصفهان 2 نفت تهران 0 1396/09/15 15:15 نقش جهان
هفته 30 نفت تهران 0 ذوب آهن اصفهان 1 1397/02/07 17:00 تختی
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 نفت تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/07/29 16:45 تختی
هفته 24 ذوب آهن اصفهان 1 نفت تهران 1 1395/12/19 17:30 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 ذوب آهن اصفهان 0 نفت تهران 0 1394/07/04 17:30 ذوب آهن فولادشهر
هفته 22 نفت تهران 0 ذوب آهن اصفهان 1 1394/12/16 15:30 تختی
لیگ 93941
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته نفت تهران 1 ذوب آهن اصفهان 3 1394/03/11 18:30
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 نفت تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1393/07/10 17:10
هفته 26 ذوب آهن اصفهان 5 نفت تهران 3 1394/01/27 17:30
لیگ 92931
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته ذوب آهن اصفهان 1 نفت تهران 0 1392/08/17 15:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 ذوب آهن اصفهان 3 نفت تهران 2 1392/06/08 19:30
هفته 22 نفت تهران 0 ذوب آهن اصفهان 1 1392/10/19 14:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 نفت تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1391/06/08
هفته 24 ذوب آهن اصفهان 0 نفت تهران 1 1391/11/10
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 ذوب آهن اصفهان 1 نفت تهران 1 1390/07/10
هفته 26 نفت تهران 0 ذوب آهن اصفهان 1 1390/11/26
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 ذوب آهن اصفهان 2 نفت تهران 0 1389/09/08
هفته 33 نفت تهران 1 ذوب آهن اصفهان 2 1390/02/25