لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 سايپـا تهران 1 پيکان تهران 0 1396/09/14 15:00 پاس قوامین
هفته 30 پيکان تهران 1 سايپـا تهران 2 1397/02/07 17:00 شهدا
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 سايپـا تهران 0 پيکان تهران 1 1395/09/25 15:00 پاس قوامین
هفته 29 پيکان تهران 2 سايپـا تهران 0 1396/02/09 18:00 شهدا
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 پيکان تهران 0 سايپـا تهران 0 1393/05/16 19:30
هفته 17 سايپـا تهران 1 پيکان تهران 1 1393/09/19 15:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 سايپـا تهران 2 پيکان تهران 1 1391/06/31
هفته 26 پيکان تهران 1 سايپـا تهران 2 1391/11/27
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 پيکان تهران 1 سايپـا تهران 0 1389/08/21
هفته 32 سايپـا تهران 1 پيکان تهران 1 1390/02/09
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 سايپـا تهران 0 پيکان تهران 2 1388/06/06
هفته 21 پيکان تهران 1 سايپـا تهران 1 1388/10/01
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 سايپـا تهران 0 پيکان تهران 1 1387/05/27
هفته 20 پيکان تهران 0 سايپـا تهران 2 1387/10/10
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 سايپـا تهران 2 پيکان تهران 0 1386/09/23
هفته 34 پيکان تهران 0 سايپـا تهران 1 1387/02/28
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 سايپـا تهران 2 پيکان تهران 1 1385/09/10
هفته 26 پيکان تهران 2 سايپـا تهران 0 1386/02/02
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 سايپـا تهران 0 پيکان تهران 0
هفته 23 پيکان تهران 0 سايپـا تهران 0
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 سايپـا تهران 1 پيکان تهران 2 1381/11/03
هفته 26 پيکان تهران 3 سايپـا تهران 1 138/04/01