لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 استقلال تهران 0 فولاد خوزستان 0 1396/07/21 17:00 آزادی
هفته 24 فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 2 1396/12/05 16:00 غدیر
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 1 1395/08/06 18:00 غدیر
هفته 25 استقلال تهران 1 فولاد خوزستان 0 1396/01/12 18:50 آزادی
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 فولاد خوزستان 0 استقلال تهران 2 1394/08/29 16:20 غدیر
هفته 27 استقلال تهران 3 فولاد خوزستان 0 1395/02/03 20:15 آزادی
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 استقلال تهران 0 فولاد خوزستان 1 1393/06/28 18:30
هفته 24 فولاد خوزستان 2 استقلال تهران 1 1394/01/14 18:55
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 استقلال تهران 2 فولاد خوزستان 0 1392/08/03 17:45
هفته 29 فولاد خوزستان 0 استقلال تهران 1 1393/01/17 17:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 استقلال تهران 2 فولاد خوزستان 3 1391/09/08
هفته 33 فولاد خوزستان 0 استقلال تهران 1 1392/02/15
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 4 1390/06/03
هفته 22 استقلال تهران 2 فولاد خوزستان 1 1390/11/05
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 استقلال تهران 1 فولاد خوزستان 2 1389/05/09
هفته 19 فولاد خوزستان 4 استقلال تهران 1 1389/09/28
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال تهران 1 فولاد خوزستان 0 1388/05/30
هفته 20 فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 1 1388/09/26
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 استقلال تهران 0 فولاد خوزستان 1 1387/09/01
هفته 32 فولاد خوزستان 0 استقلال تهران 0 1388/01/23
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 فولاد خوزستان 0 استقلال تهران 0 1385/08/07
هفته 19 استقلال تهران 3 فولاد خوزستان 2 1385/11/27
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 فولاد خوزستان 0 استقلال تهران 0 1384/09/04
هفته 28 استقلال تهران 4 فولاد خوزستان 1 1385/01/17
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 استقلال تهران 1 فولاد خوزستان 2
هفته 24 فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 0
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 استقلال تهران 0 فولاد خوزستان 0 1381/09/17
هفته 19 فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 2 1382/01/25