لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 تراکتورسازي تبریز 1 پارس جنوبي جم 1 1396/07/21 16:00 یادگار امام
هفته 24 پارس جنوبي جم 1 تراکتورسازي تبریز 1 1396/12/05 15:30 تختی