لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 پيکان تهران 3 نفت تهران 1 1396/06/31 18:30 شهدا
هفته 22 نفت تهران 1 پيکان تهران 1 1396/11/12 14:30 تختی
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 پيکان تهران 0 نفت تهران 0 1395/06/25 18:30 شهدا
هفته 21 نفت تهران 2 پيکان تهران 1 1395/11/21 15:30 تختی
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 نفت تهران 0 پيکان تهران 0 1393/06/07 18:00
هفته 21 پيکان تهران 1 نفت تهران 1 1393/11/23 15:15
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 نفت تهران 1 پيکان تهران 2 1391/05/27
هفته 22 پيکان تهران 1 نفت تهران 3 1391/10/29
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 پيکان تهران 1 نفت تهران 3 1389/06/19
هفته 25 نفت تهران 4 پيکان تهران 1 1389/12/14