لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 سیاه جامگان 1 فولاد خوزستان 2 1396/05/20 18:50 ثامن الائمه
هفته 18 فولاد خوزستان 1 سیاه جامگان 1 1396/10/14 15:00 غدیر
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 سیاه جامگان 1 فولاد خوزستان 1 1395/05/22 18:50 ثامن الائمه
هفته 19 فولاد خوزستان 0 سیاه جامگان 0 1395/11/09 15:30 غدیر
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 فولاد خوزستان 1 سیاه جامگان 0 1394/08/05 17:00 غدیر
هفته 25 سیاه جامگان 0 فولاد خوزستان 1 1395/01/20 17:00 ثامن الائمه