لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال خوزستان 1 سايپـا تهران 2 1396/05/19 20:30 غدیر
هفته 18 سايپـا تهران 3 استقلال خوزستان 2 1396/10/15 16:30 پاس قوامین
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 سايپـا تهران 0 استقلال خوزستان 2 1395/09/11 15:00 پاس قوامین
هفته 27 استقلال خوزستان 0 سايپـا تهران 0 1396/01/26 18:00 غدیر
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 استقلال خوزستان 1 سايپـا تهران 0 1394/05/29 19:15 غدیر
هفته 19 سايپـا تهران 0 استقلال خوزستان 1 1394/11/18 15:00 پاس قوامین
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 استقلال خوزستان 2 سايپـا تهران 0 1393/08/16 15:15
هفته 29 سايپـا تهران 3 استقلال خوزستان 2 1394/02/20 18:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال خوزستان 0 سايپـا تهران 0 1392/05/15 22:00
هفته 18 سايپـا تهران 1 استقلال خوزستان 1 1392/09/21 15:00