لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 پيکان تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1396/05/20 20:30 شهدا
هفته 18 ذوب آهن اصفهان 2 پيکان تهران 1 1396/10/15 15:00 نقش جهان
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 ذوب آهن اصفهان 3 پيکان تهران 0 1395/09/12 15:30 ذوب آهن فولادشهر
هفته 27 پيکان تهران 1 ذوب آهن اصفهان 2 1396/01/26 17:30 شهدا
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 ذوب آهن اصفهان 1 پيکان تهران 0 1393/06/21 18:35
هفته 23 پيکان تهران 1 ذوب آهن اصفهان 3 1393/12/25 15:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 پيکان تهران 2 ذوب آهن اصفهان 2 1391/08/04
هفته 30 ذوب آهن اصفهان 2 پيکان تهران 1 1391/12/27
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 ذوب آهن اصفهان 2 پيکان تهران 1 1389/05/04
هفته 18 پيکان تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1389/09/19
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 پيکان تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1388/08/01
هفته 30 ذوب آهن اصفهان 2 پيکان تهران 2 1389/01/15
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 پيکان تهران 1 ذوب آهن اصفهان 2 1387/05/19
هفته 19 ذوب آهن اصفهان 2 پيکان تهران 0 1387/09/22
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 ذوب آهن اصفهان 1 پيکان تهران 0 1386/08/04
هفته 28 پيکان تهران 2 ذوب آهن اصفهان 0 1387/01/30
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 پيکان تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1385/08/30
هفته 25 ذوب آهن اصفهان 2 پيکان تهران 2 1386/01/24
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 پيکان تهران 0 ذوب آهن اصفهان 1
هفته 20 ذوب آهن اصفهان 1 پيکان تهران 0
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 پيکان تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1381/07/26
هفته 14 ذوب آهن اصفهان 0 پيکان تهران 1 1381/11/23