لیگ 96976
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته الهلال عربستان 0 العین امارات 0 1396/11/24 20:55
هفته العین امارات 2 الهلال عربستان 1 1397/01/13 20:00
لیگ 95966
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته العین امارات 0 الهلال عربستان 0 1396/05/30 20:20
هفته الهلال عربستان 3 العین امارات 0 1396/06/20 21:30
لیگ 93942
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته الهلال عربستان 3 العین امارات 0 1393/06/25 21:00
هفته العین امارات 2 الهلال عربستان 1 1393/07/08 18:45