لیگ 95966
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته پرسپولیس تهران 2 الاهلی عربستان 2 1396/05/31 20:30
هفته الاهلی عربستان 1 پرسپولیس تهران 3 1396/06/21 19:45