لیگ 95966
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته پرسپولیس تهران 0 لخویا قطر 0 1396/03/02 19:30
هفته لخویا قطر 0 پرسپولیس تهران 1 1396/03/09 23:30
لیگ 94952
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته پرسپولیس تهران 3 لخویا قطر 0 1393/12/05 18:30
هفته لخویا قطر 3 پرسپولیس تهران 0 1394/02/02 20:00